20 مقاله بدافزار

Worm.Win32.AutoRun

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.AutoRun درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون AutoRun نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز…

Backdoor.win32.Servhelper

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Backdoor.win32.Servhelper درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند، اما هنگامی‌که اجرا می‌شوند خرابی‌های زیادی را برای سیستم ایجاد می‌کنند.…

Trojan.Win32.Fareit

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Trojan.Win32.Fareit Trojan-PSW.Win32.Fareit درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند، اما هنگامی‌که اجرا می‌شوند خرابی‌های زیادی را برای سیستم ایجاد…

Worm.Win32.Neutrino

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Neutrino درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Neutrino نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز…

Trojan.Win32.Emotet

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Trojan.Win32.Emotet درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: کم تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند، اما هنگامی‌که اجرا می‌شوند خرابی‌های زیادی را برای سیستم ایجاد می‌کنند.…

Backdoor.Win32.Bifrose

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Backdoor.Win32.Bifrose Backdoor.Bifrose درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند، اما هنگامی‌که اجرا می‌شوند خرابی‌های زیادی را برای سیستم ایجاد…

Virus:Win32.Parite

شرح کلی نوع: ویروس (virus) اسامی بدافزار: Virus:Win32.Parite درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Parite نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نمی‌باشند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی در سیستم و قابل‌دسترس را آلوده نمایند و معمولاً پسوندهای com. و exe. و dll. را آلوده می‌کنند.…

Worm.Win32.Dapato

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Dropper.Win32.Dapato Worm.Win32.Dapato درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Dapato نوعی از بدافزار محسوب می شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌ها برای بقا، روشهایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد.…

Worm.Win32.Houdini

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Houdini Worm.VBS.Dinihou Worm.VBS.Ntuser Worm.Win32.NHoudini Worm.VBS.Houdini Worm.JS.Houdini درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Houdini نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم…

Worm.Win32.Daws

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Daws  درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: کم کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Daws نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز کرم‌ها…