5 مقاله ویروس

Virus.Win32.Expiro

شرح کلی نوع: ویروس  (virus) درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: کم اسامی بدافزار Virus.Win32.Expiro  ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Expiro نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نیستند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی قابل دسترس در سیستم که معمولاً دارای پسوندهای exe. و dll. هستند را آلوده نمایند. ویروس‌ها در زمان اجرا به دنبال فایل‌های آلوده نشده (میزبان) می‌گردند و برای تکثیر خود…

Virus.Win32.Nimnul.a

شرح کلی نوع: ویروس (virus) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: بالا اسامی بدافزار • Padvish) Virus.Win32.Nimnul.a) • Padvish) Virus.Win32.Ramnit.a) • Padvish) Dropper.Win32.VBS.ramnit) • Microsoft) Virus:Win32/Ramnit.I) • Kaspersky) Virus.Win32.Nimnul.a) • BitDefender) Win32.Ramnit.N) • Eset) Win32/Ramnit.H) • Avira) W32/Ramnit.C)  ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Nimnul نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نیستند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه…

Virus.Win32.Virut

شرح کلی نوع: ویروس (virus) اسامی بدافزار: Virus.Win32.Virut درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Virut نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نمی‌باشند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی در سیستم و قابل‌دسترس را آلوده نمایند و معمولاً پسوندهای com. و exe. و dll. را آلوده می‌کنند.…

Virus:Win32.Parite

شرح کلی نوع: ویروس (virus) اسامی بدافزار: Virus:Win32.Parite درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Parite نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نمی‌باشند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی در سیستم و قابل‌دسترس را آلوده نمایند و معمولاً پسوندهای com. و exe. و dll. را آلوده می‌کنند.…

Virus.Win32.Sality

شرح کلی نوع: ویروس (virus) اسامی بدافزار: Virus.Win32.Sality درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Sality نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نمی‌باشند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی در سیستم و قابل‌دسترس را آلوده نمایند و معمولاً پسوندهای com. و exe. و dll. را آلوده می‌کنند.…