4 مقاله ویروس

Virus.Win32.Nimnul.a

شرح کلی نوع: ویروس (virus) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: بالا اسامی بدافزار • Padvish) Virus.Win32.Nimnul.a) • Padvish) Virus.Win32.Ramnit.a) • Padvish) Dropper.Win32.VBS.ramnit) • Microsoft) Virus:Win32/Ramnit.I) • Kaspersky) Virus.Win32.Nimnul.a) • BitDefender) Win32.Ramnit.N) • Eset) Win32/Ramnit.H) • Avira) W32/Ramnit.C)  ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Nimnul نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نیستند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه…

Virus.Win32.Virut

شرح کلی نوع: ویروس (virus) اسامی بدافزار: Virus.Win32.Virut درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Virut نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نمی‌باشند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی در سیستم و قابل‌دسترس را آلوده نمایند و معمولاً پسوندهای com. و exe. و dll. را آلوده می‌کنند.…

Virus:Win32.Parite

شرح کلی نوع: ویروس (virus) اسامی بدافزار: Virus:Win32.Parite درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Parite نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نمی‌باشند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی در سیستم و قابل‌دسترس را آلوده نمایند و معمولاً پسوندهای com. و exe. و dll. را آلوده می‌کنند.…

Virus.Win32.Sality

شرح کلی نوع: ویروس (virus) اسامی بدافزار: Virus.Win32.Sality درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Sality نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نمی‌باشند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی در سیستم و قابل‌دسترس را آلوده نمایند و معمولاً پسوندهای com. و exe. و dll. را آلوده می‌کنند.…