Trojan.Android.GoodNews

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Trojan.Android.GoodNews.G درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها بدافزارهایی هستند که خودشان را در قالب یک ابزار مفید و کاربردی معرفی می‌کنند. کاربر بر همین اساس آنها را دانلود و نصب کرده و بدون اطلاع از بدافزار بودن برنامه دریافت شده، سیستم خود را آلوده…

Spy.Android.Agent.Trv

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.Agent.Trv درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (spyware) چیست؟ با نصب يک spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارند و در هر لحظه ممکن است به سرقت رفته و به افراد غيرمجاز تحويل شوند. معمولا جاسوس‌افزارها به صورت پنهان و به دور از ديد…

Trojan.Android.Jocker

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Trojan.Android.Jocker.Snt درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها بدافزارهایی هستند که خودشان را در قالب یک ابزار مفید و کاربردی معرفی می‌کنند. کاربر بر همین اساس آنها را دانلود و نصب کرده و بدون اطلاع از بدافزار بودن برنامه دریافت شده، سیستم خود را آلوده…

Rootkit.win32.Lojax

شرح کلی نوع: روت‌کیت (Rootkit) اسامی بدافزار: Rootkit.win32.Lojax درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: کم ابزار مورد سوءاستفاده: Computrace LoJack روت‌کیت (Rootkit) چیست؟ روت‌کیت‌ها بر عملکرد هسته سیستم عامل تاثیر مخرب می‌گذارند. این تغییرات می‌تواند باعث مخفی شدن عملکرد اصلی فایل‌ها، پردازه‌ها، سرویس‌های داخلی ویندوز و … شود. همچنین بدافزار ممکن است بدون اطلاع کاربر با…

Trojan.Android.Agent.Smsa

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Trojan.Android.Agent.Smsa درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها بدافزارهایی هستند که خودشان را در قالب یک ابزار مفید و کاربردی معرفی می‌کنند. کاربر بر همین اساس آنها را دانلود و نصب کرده و بدون اطلاع از بدافزار بودن برنامه دریافت شده، سیستم خود را آلوده…

PUA.Android.Notifyer.Adware

شرح کلی نوع: PUA (بدافزارهای بالقوه ناخواسته) اسامی بدافزار: PUA.Android.Notifyer.Adware درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط PUA) potentially Unwanted Application) چیست؟ بدافزارهایی که اغلب شامل برنامه‌های تبلیغاتی (Adware) یا نصب toolbar و یا اهداف دیگر هستند، اما در عمل به اندازه سایر بدافزارها مخرب نیستند. این دسته از بدافزارها ممکن است فعالیت‌هایی انجام دهند که مورد تأیید یا…

Spy.Android.SpyNote.instagram

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.SpyNote.instagram درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس‌افزار (Spyware) چیست؟ با نصب يک spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارند و در هر لحظه ممکن است به سرقت رفته و به افراد غير مجاز تحويل شوند. معمولا جاسوس‌افزارها به صورت…

RiskTool.Android.Dnotua

شرح کلی نوع: RiskTool اسامی بدافزار: RiskTool.Android.Dnotua.lqgb درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط RiskTool چیست؟ به طور کلی، این نوع برنامه‌ها برای اهداف خرابکارانه طراحی نشده‌اند و بدافزار تلقی نمی‌شوند. با این وجود، ممکن است از منابع سیستم به شیوه‌ای نامطلوب یا آزار دهنده استفاده کنند و عملکردهایی را برای اهداف مخرب به‌کار گیرند. RiskToolها اغلب…

PUA.Android.Adware.Ghanon

شرح کلی نوع: PUA (بدافزارهای بالقوه ناخواسته) اسامی بدافزار: PUA.Android.Adware.Ghanon درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط PUA) potentially Unwanted Application) چیست؟ ‫بدافزارهایی که اغلب شامل برنامه‌های تبلیغاتی (Adware) یا نصب toolbar و یا اهداف دیگر هستند، اما در عمل به اندازه سایر بدافزارها مخرب نیستند. این دسته از بدافزارها ممکن است فعالیت‌هایی انجام دهند که مورد…

Spy.Android.TeleRAT.Telg

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.TeleRAT.Telg درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (Spyware) چیست؟ اين گونه از بدافزارها براي اهداف جاسوسي و سرقت اطلاعات شخصي و سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارد و در…