7 مقاله جاسوس افزار

Spy.Win32.Geremas

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: کم اسامی بدافزار (Padvish) Spy.Win32.Geremas (Avira) TR/Spy.Gen (Kaspersky) HEUR:Trojan-PSW.MSIL.Geremas.gen جاسوس‌افزار (Spyware) چیست؟ اين نوع از بدافزارها به منظور سرقت اطلاعات شخصي سازماني و اهداف جاسوسي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي سیستم، از نظر امنيتي اطلاعات کاربر در معرض تهديد…

Spy.Win32.SecondEye

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار: Spy.Win32.SecondEye (Padvish) Win32/Spy.SecondEye.A جاسوس افزار (Spyware) چیست؟ اين نوع از بدافزارها به منظور سرقت اطلاعات شخصي سازماني و اهداف جاسوسي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي سیستم، از نظر امنيتي اطلاعات کاربر در معرض تهديد مداوم قرار…

Spy.Android.Agent.Oe

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.Agent.Oe درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (Spyware) چیست؟ اين گونه از بدافزارها براي اهداف جاسوسي و سرقت اطلاعات شخصي و سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارد و…

Spy.Android.Agent.Trv

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.Agent.Trv درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (spyware) چیست؟ با نصب يک spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارند و در هر لحظه ممکن است به سرقت رفته و به افراد غيرمجاز تحويل شوند. معمولا جاسوس‌افزارها به صورت پنهان و به دور از ديد…

Spy.Android.SpyNote.instagram

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.SpyNote.instagram درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس‌افزار (Spyware) چیست؟ با نصب يک spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارند و در هر لحظه ممکن است به سرقت رفته و به افراد غير مجاز تحويل شوند. معمولا جاسوس‌افزارها به صورت…

Spy.Android.TeleRAT.Telg

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.TeleRAT.Telg درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (Spyware) چیست؟ اين گونه از بدافزارها براي اهداف جاسوسي و سرقت اطلاعات شخصي و سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارد و در…

Spy.Android.InfoStealer.Covid

شرح کلی نوع:جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.InfoStealer.Covid درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (Spyware) چیست؟ اين گونه از بدافزارها براي اهداف جاسوسي و سرقت اطلاعات شخصي و سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارد و در هر لحظه…