5 مقاله جاسوس افزار

Spy.Android.Agent.Oe

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.Agent.Oe درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (Spyware) چیست؟ اين گونه از بدافزارها براي اهداف جاسوسي و سرقت اطلاعات شخصي و سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارد و…

Spy.Android.Agent.Trv

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.Agent.Trv درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (spyware) چیست؟ با نصب يک spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارند و در هر لحظه ممکن است به سرقت رفته و به افراد غيرمجاز تحويل شوند. معمولا جاسوس‌افزارها به صورت پنهان و به دور از ديد…

Spy.Android.SpyNote.instagram

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.SpyNote.instagram درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس‌افزار (Spyware) چیست؟ با نصب يک spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارند و در هر لحظه ممکن است به سرقت رفته و به افراد غير مجاز تحويل شوند. معمولا جاسوس‌افزارها به صورت…

Spy.Android.TeleRAT.Telg

شرح کلی نوع: جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.TeleRAT.Telg درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (Spyware) چیست؟ اين گونه از بدافزارها براي اهداف جاسوسي و سرقت اطلاعات شخصي و سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارد و در…

Spy.Android.InfoStealer.Covid

شرح کلی نوع:جاسوس افزار (Spyware) اسامی بدافزار: Spy.Android.InfoStealer.Covid درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط جاسوس افزار (Spyware) چیست؟ اين گونه از بدافزارها براي اهداف جاسوسي و سرقت اطلاعات شخصي و سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با نصب شدن spyware بر روي گوشی، هميشه اطلاعات کاربر از نظر امنيتي در معرض تهديد قرار دارد و در هر لحظه…