21 مقاله کرم

Worm.Win32.Gidora.ap

شرح کلی نوع: کرم (Worm) درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار Worm.Win32.Gidora.ap (Padvish) Trojan-Spy.MSIL.KeyLogger.ccnu (kaspersky) A Variant Of MSIL/Agent.KX (Eset) کرم (Worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری هم‌چون Gidora نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که به ‌صورت خودکار، توان تکثیر کردن خود را دارند. کرم‌‌ها برای بقا روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار…

Worm.Win32.Renamer

شرح کلی نوع: کرم (worm) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: زیاد اسامی بدافزار Padvish (Worm.Win32.Renamer) Microsoft (Virus:Win32/Grenam.B) ESET-NOD32 (Win32/AutoRun.Delf.LV) کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری هم‌چون Renamer نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که به ‌صورت خودکار، توان تکثیر کردن خود را دارند. کرم‌‌ها برای بقا روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم…

Worm.Win32.VBNA

شرح کلی نوع: کرم (worm) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: زیاد اسامی بدافزار • Padvish) Worm.Win32.VBNA.bilz) • Microsoft) PUA:Win32/Creprote) • ESET-NOD32) Win32/AutoRun.VB.XW) کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون pykspa نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به ‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم،…

Worm.Win32.Pykspa.a

شرح کلی نوع: کرم (Worm) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار • Padvish) Worm.Win32.pykspa.a) • Padvish) Worm.Win32.KillAV) • Padvish) Worm.Win32.AutoRun) • Microsoft) Trojan:Win32/Killav!atmn) • Kaspersky) Trojan.Win32.KillAV.fdm) • Symantec) W32.Pykspa!gen1) • Eset) Win32/AutoRun.Agent.TV) کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون pykspa نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به ‌صورت خودکار…

Worm.Win32.Macoute

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Macoute درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Macoute نوعی بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به ‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز کرم‌ها…

Worm.Win32.Boxter

شرح کلی نوع: کرم (Worm) اسامی بدافزار: Worm.JS.Boxter.n Worm.Win32.Boxter.lnk درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Boxter نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز…

Worm.Win32.Brontok

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Brontok.a Worm.Win32.Brontok.AP Worm.Win32.Brontok.fn Worm.Win32.Brontok.Qq Worm.Win32.Brontok.jlVB Worm.Win32.Brontok.proc Worm.Win32.Brontok.mm درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Brontok نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم…

Worm.Win32.Bitminer

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Bitminer درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Bitminer نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز کرم‌ها در…

‫‪Worm.Win32.Eqtonex

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Eqtonex.a درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Eqtonex نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی…

Worm.Win32.Zero2.a

شرح کلی نوع: اسکریپت اسامی بدافزار: Worm.Win32.Zero2 Expliot.Win32.Trickster Trojan.Win32.RemoteExec درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010)، حمله brute force، تکینیک pass-the-hash، CVE-2010-2568، CVE -2017-8464 و آسیب پذیریهای مبتنی بر Remote File Execution ماینر (Miner) چیست؟ ماینر به افراد و نرم افزارهایی که فرآیند ماینینگ را انجام می‌دهند یا به نوعی ارز…