19 مقاله کرم Page 2 / 2

Worm.Win32.Dapato

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Dropper.Win32.Dapato Worm.Win32.Dapato درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Dapato نوعی از بدافزار محسوب می شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌ها برای بقا، روشهایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد.…

Worm.Win32.Houdini

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Houdini Worm.VBS.Dinihou Worm.VBS.Ntuser Worm.Win32.NHoudini Worm.VBS.Houdini Worm.JS.Houdini درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Houdini نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم…

Worm.Win32.Daws

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Daws  درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: کم کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Daws نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز کرم‌ها…

Worm.Win32.Ngrbot

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Dorkbot Worm.Win32.Ngrbot Worm.Ngrbot درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Ngrbot نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد.…

NetWorm.Win32.Conficker

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: NetWorm.Win32.Conficker NetWorm.Win32.Kido Net-Worm.Conficker درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: MS08-067 کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Conficker نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم…

Worm.Win32.Sirana

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Sirana Worm.MSIL.Sirana درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Sirana نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز…

NetWorm.Win32.Vools

شرح کلی نوع: کرم (Worm) اسامی بدافزار: NetWorm.Win32.Vools NetWorm.Win64.Vools درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به ‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی…

Worm.Win32.Vobfus

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Vobfus Trojan.Win32.Vobfus Worm.Vobfus درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Vobfus نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی…

USBWorm.Win32.Gamarue

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: USBWorm.Win32.Gamarue Worm.Win32.Gamarue Downloader.Win32.Gamarue Packer.Win32.Gamarue Dropper.Win32.Gamarue Backdoor.Win32.Gamarue Worm.Win32.Debris درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Gamarue نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی…