3 مقاله PUA

PUA.Android.Dnotua

شرح کلی نوع: PUA (بدافزارهای بالقوه ناخواسته) اسامی بدافزار: PUA.Android.Dnotua.B درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط PUA) potentially Unwanted Application) چیست؟ بدافزارهایی که اغلب شامل تبلیغات (Adware) یا نصب toolbar و یا اهداف این چنینی می‌باشند، اما در عمل مانند سایر بدافزارها مخرب نیستند. این دسته از بدافزارها ممکن است فعالیت‌هایی انجام دهند که مورد تأیید یا انتظار…

PUA.Android.Notifyer.Adware

شرح کلی نوع: PUA (بدافزارهای بالقوه ناخواسته) اسامی بدافزار: PUA.Android.Notifyer.Adware درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط PUA) potentially Unwanted Application) چیست؟ بدافزارهایی که اغلب شامل برنامه‌های تبلیغاتی (Adware) یا نصب toolbar و یا اهداف دیگر هستند، اما در عمل به اندازه سایر بدافزارها مخرب نیستند. این دسته از بدافزارها ممکن است فعالیت‌هایی انجام دهند که مورد تأیید یا…

PUA.Android.Adware.Ghanon

شرح کلی نوع: PUA (بدافزارهای بالقوه ناخواسته) اسامی بدافزار: PUA.Android.Adware.Ghanon درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط PUA) potentially Unwanted Application) چیست؟ ‫بدافزارهایی که اغلب شامل برنامه‌های تبلیغاتی (Adware) یا نصب toolbar و یا اهداف دیگر هستند، اما در عمل به اندازه سایر بدافزارها مخرب نیستند. این دسته از بدافزارها ممکن است فعالیت‌هایی انجام دهند که مورد…