1 مقاله RiskTool

RiskTool.Android.Dnotua

شرح کلی نوع: RiskTool اسامی بدافزار: RiskTool.Android.Dnotua.lqgb درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط RiskTool چیست؟ به طور کلی، این نوع برنامه‌ها برای اهداف خرابکارانه طراحی نشده‌اند و بدافزار تلقی نمی‌شوند. با این وجود، ممکن است از منابع سیستم به شیوه‌ای نامطلوب یا آزار دهنده استفاده کنند و عملکردهایی را برای اهداف مخرب به‌کار گیرند. RiskToolها اغلب…