8 مقاله تبلیغ افزار

Adware.Android.Notifyer.Slidsho

شرح کلی نوع: تبلیغ افزار (Adware) درجه تخریب: کم میزان شیوع: متوسط تبلیغ‌افزار (Adware) چیست؟ تبلیغ‌افزارها بدافزارهای تبلیغاتی هستند که موجب ‫نمایش تبلیغات یا ظاهر شدن بنرهای ‫متعددی در سیستم شده و شما را ‫تشویق به خرید محصولات یا استفاده ‫از سرویس‌های خود می‌کنند. برنامه‌نویسان این نوع از بدافزارها، از طریق اضافه کردن کدهای مربوط به سرویس‌های ارسال اعلان…

Adware.Android.Fictus

شرح کلی نوع: تبلیغ‌افزار (Adware) اسامی بدافزار: Adware.Android.Fictus.A درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تبلیغ‌افزار (Adware) چیست؟ تبلیغ‌افزارها بدافزارهای تبلیغاتی هستند که موجب ‫نمایش تبلیغات یا ظاهر شدن بنرهای ‫متعددی در سیستم شده و شما را ‫تشویق به خرید محصولات یا استفاده ‫از سرویس‌های خود می‌کنند. برنامه‌نویسان این نوع از بدافزارها، از طریق اضافه کردن کدهای مربوط به سرویس‌های…

Adware.Android.HiddenApp

شرح کلی نوع: تبلیغ افزار (Adware) اسامی بدافزار: Adware.Android.HiddenApp.A درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تبلیغ افزار (Adware) چیست؟ تبلیغ افزارها بدافزارهای تبلیغاتی هستند که موجب ‫نمایش تبلیغات یا ظاهر شدن بنرهای ‫متعددی در سیستم شده و شما را ‫تشویق به خرید محصولات یا استفاده ‫از سرویس‌های خود می‌کنند. برنامه‌نویسان این نوع از بدافزارها، از…

Adware.Android.HiddenApp.Calender

شرح کلی نوع: تبلیغ افزار (Adware) اسامی بدافزار: Adware.Android.HiddenApp.Calender درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تبلیغ افزار (Adware) چیست؟ تبلیغ افزارها بدافزارهای تبلیغاتی هستند که موجب ‫نمایش تبلیغات یا ظاهر شدن بنرهای ‫متعددی در سیستم شده و شما را ‫تشویق به خرید محصولات یا استفاده ‫از سرویس‌های خود می‌کنند. برنامه نویسان این نوع از بدافزارها، از طریق اضافه کردن…

Adware.Win32.Softncapp

شرح کلی نوع: تبلیغ افزار (Adware) اسامی بدافزار: Adware.Win32.Softncapp درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط تبلیغ افزار (Adware) چیست؟ تبلیغ افزارها بدافزارهای تبلیغاتی هستند که موجب ‫نمایش تبلیغات یا ظاهر شدن بنرهای ‫متعددی در سیستم شده و شما را ‫تشویق به خرید محصولات یا استفاده ‫از سرویس‌های خود می‌کنند. این نوع ‫از بدافزارها معمولاً ناخواسته و بدون‫ اطلاع…

Adware.Android.SmsReg

شرح کلی نوع: تبلیغ افزار (Adware) اسامی بدافزار: Adware.Android.SmsReg.Rez درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تبلیغ افزار (Adware) چیست؟ تبلیغ افزارها بدافزارهای تبلیغاتی هستند که موجب ‫نمایش تبلیغات یا ظاهر شدن بنرهای ‫متعددی در سیستم شده و شما را ‫تشویق به خرید محصولات یا استفاده ‫از سرویس‌های خود می‌کنند. این نوع ‫از بدافزارها معمولاً ناخواسته و بدون‫ اطلاع کاربر…

Adware.Win32.Oxypumper

شرح کلی نوع: تبلیغ افزار (Adware) اسامی بدافزار: Adware.Win32.Oxypumer درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط تبلیغ افزار (Adware) چیست؟ تبلیغ افزارها بدافزارهای تبلیغاتی هستند که موجب ‫نمایش تبلیغات یا ظاهر شدن بنرهای ‫متعددی در سیستم شده و شما را ‫تشویق به خرید محصولات یا استفاده ‫از سرویس‌های خود می‌کنند. این نوع ‫از بدافزارها معمولاً ناخواسته و…

Adware.Win32.WizzMonetize

شرح کلی نوع: تبلیغ افزار (Adware) اسامی بدافزار: Adware.Win32.WizzMonetize.ap درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد تبلیغ افزار (Adware) چیست؟ تبلیغ افزارها بدافزارهای تبلیغاتی هستند که موجب ‫نمایش تبلیغات یا ظاهر شدن بنرهای ‫متعددی در سیستم شده و شما را ‫تشویق به خرید محصولات یا استفاده ‫از سرویس‌های خود می‌کنند. این نوع ‫از بدافزارها معمولاً ناخواسته و…