Worm.Win32.AutoRun

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.AutoRun درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون AutoRun نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز…

Worm.Win32.Neutrino

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Neutrino درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Neutrino نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز…

Backdoor.Win32.Bifrose

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Backdoor.Win32.Bifrose Backdoor.Bifrose درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند، اما هنگامی‌که اجرا می‌شوند خرابی‌های زیادی را برای سیستم ایجاد…

Worm.Win32.Dapato

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Dropper.Win32.Dapato Worm.Win32.Dapato درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Dapato نوعی از بدافزار محسوب می شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌ها برای بقا، روشهایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد.…

Worm.Win32.Houdini

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Houdini Worm.VBS.Dinihou Worm.VBS.Ntuser Worm.Win32.NHoudini Worm.VBS.Houdini Worm.JS.Houdini درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Houdini نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم…

Worm.Win32.Daws

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Daws  درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: کم کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Daws نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز کرم‌ها…

Worm.Win32.Ngrbot

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Dorkbot Worm.Win32.Ngrbot Worm.Ngrbot درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Ngrbot نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد.…

NetWorm.Win32.Conficker

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: NetWorm.Win32.Conficker NetWorm.Win32.Kido Net-Worm.Conficker Trojan.Win32.Conficker درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: MS08-067 کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Conficker نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی…

Worm.Win32.Sirana

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Sirana Worm.MSIL.Sirana درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Sirana نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز…

Worm.Win32.Vobfus

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Vobfus Trojan.Win32.Vobfus Worm.Vobfus درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Vobfus نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی…