Virus.Win32.Expiro

شرح کلی نوع: ویروس  (virus) درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: کم اسامی بدافزار Virus.Win32.Expiro  ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Expiro نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نیستند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی قابل دسترس در سیستم که معمولاً دارای پسوندهای exe. و dll. هستند را آلوده نمایند. ویروس‌ها در زمان اجرا به دنبال فایل‌های آلوده نشده (میزبان) می‌گردند و برای تکثیر خود…